ขนาดของเซิร์ฟเวอร์

คลิก เลือกขนาดเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการ
ขนาด 01 ( 360/450 ml)
ขนาด 02 (600/700 ml)