ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น 

 1. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
 2. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
 3. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
 4. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

นโยบายการรับเปลี่ยน / คืน สินค้า และคืนเงิน

ลูกค้าสามารถเปลี่ยน / คืนสินค้า ได้ตามกรณีดังต่อไปนี้

 1. ทางร้าน จัดส่งสินค้าผิดขนาด ผิดแบบ ให้กับลูกค้า
 2. ทางร้าน จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้
 3. ทางร้าน จัดส่งสินค้าให้ไม่ครบจำนวน

นโยบายการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า

 1. ลูกค้าสามารถ แจ้งเปลี่ยน/คืน สินค้าได้ตามกรณีที่ระบุทางด้านบน และ ถ่ายวีดีโอตั้งแต่เปิดกล่องสินค้า (ทางร้านจะไม่ทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีส่งหลักฐานอื่นๆ นอกเหนือจากวีดีโอตั้งแต่เปิดกล่องสินค้า)
 2. ลูกค้าสามารถส่งสินค้าคืน/เปลี่ยน ภายใน 7 วัน หลังจากได้ส่งหลักฐานกับทางร้านเรียบร้อยแล้ว
 3. ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน / คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมานยังทางร้าน โดยที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน / คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหาย พร้อมกับแนบใบเสร็จ / ใบส่งของมากับสินค้าด้วย 
 4. ร้านจะไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในสินค้า ลูกค้าสั่งซื้อผิดแบบ ผิดขนาด (กรุณาเช็คขนาดสินค้าให้แน่นอนก่อนทำการสั่งซื้อ)

นโยบายการคืนเงิน

 1. ร้านจะทำการคืนเงิน ค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ร้านไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งได้ ภายในระยะเวลา 3-4 วันทำการ
 2. ร้านจะไม่คืนเงิน ในกรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้าแล้วยกเลิก ซึ่งการยกเลิกนั้นไม่ได้เกิดมาจากความผิดพลาดของทางร้าน

นโยบายการรับเปลี่ยน / คืน สินค้า และคืนเงิน

ลูกค้าสามารถเปลี่ยน / คืนสินค้า ได้ตามกรณีดังต่อไปนี้

 1. ทางร้าน จัดส่งสินค้าผิดขนาด ผิดแบบ ให้กับลูกค้า
 2. ทางร้าน จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้
 3. ทางร้าน จัดส่งสินค้าให้ไม่ครบจำนวน
นโยบายการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า
 1. ลูกค้าสามารถ แจ้งเปลี่ยน/คืน สินค้าได้ตามกรณีที่ระบุทางด้านบน และ ถ่ายวีดีโอตั้งแต่เปิดกล่องสินค้า (ทางร้านจะไม่ทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีส่งหลักฐานอื่นๆ นอกเหนือจากวีดีโอตั้งแต่เปิดกล่องสินค้า)
 2. ลูกค้าสามารถส่งสินค้าคืน/เปลี่ยน ภายใน 7 วัน หลังจากได้ส่งหลักฐานกับทางร้านเรียบร้อยแล้ว
 3. ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน / คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมานยังทางร้าน โดยที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน / คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหาย พร้อมกับแนบใบเสร็จ / ใบส่งของมากับสินค้าด้วย 
 4. ร้านจะไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในสินค้า ลูกค้าสั่งซื้อผิดแบบ ผิดขนาด (กรุณาเช็คขนาดสินค้าให้แน่นอนก่อนทำการสั่งซื้อ)
นโยบายการคืนเงิน
 1. ร้านจะทำการคืนเงิน ค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ร้านไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งได้ ภายในระยะเวลา 3-4 วันทำการ
 2. ร้านจะไม่คืนเงิน ในกรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้าแล้วยกเลิก ซึ่งการยกเลิกนั้นไม่ได้เกิดมาจากความผิดพลาดของทางร้าน